ಗಳಿಸಿದ ಸಾಧನೆ
ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಅಂಕಗಳು
ಪ್ರತಿ ಓಟ (ರನ್)
1
50+
25
100+
50
150+
90
200+
150
Duck(0)
-20
ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ (ಕನಿಷ್ಠ 20 ಬಾಲ್‌ಗಳು)
0.0 - 24.9
-30
25 - 49.9
-20
50 - 74.9
-10
75 - 99.9
0
100 - 124.9
10
125 - 149.9
20
150 - 174.9
30
174.9 - 199.9
40
200+
50
ಗಳಿಸಿದ ಸಾಧನೆ
ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಅಂಕಗಳು
ಪ್ರತಿ ವಿಕೆಟ್
20
3+
15
5+
50
6+
75
7+
100
8+
150
ಎಕಾನಮಿ ರೇಟ್ (ಕನಿಷ್ಠ 2 ಓವರ್)
0 - 1
50
1.1 - 2
40
2.1 - 3
30
3.1 - 4
20
4.1 - 5
10
5.1 - 6
0
6.1 - 7
-10
7.1 - 8
-20
8.1+
-30
ಗಳಿಸಿದ ಸಾಧನೆ
ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಅಂಕಗಳು
ಪ್ರತಿ ಹಿಡಿತ (ಕ್ಯಾಚ್)
10
ಪ್ರತಿ ಸ್ಟಂಪಿಂಗ್
10
ಪ್ರತಿ ರನ್-ಔಟ್
10
ಪಂದ್ಯ ಪುರುಷ (ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್) ಪುರಸ್ಕೃತರು ತಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 30 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ